Obchodné podmienky – VAN KUSHE

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
Adam Belis – Crunchy Stuff 
(ďalej len ako „VOP“)

Článok I.
Zmluvné strany

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, pričom zmluvnými stranami sú ako predávajúci: Adam Belis – Crunchy Stuff, so sídlom Majerská 10/10, 971 01 Prievidza, IČO: 45991782, zapísaný: Obvodný úrad Prievidza, č. Živnostenského registra: 340-31020 ako predávajúci (ďalej len ako „Adam Belis – Crunchy Stuff“ alebo ,,Predávajúci”) a na strane druhej kupujúci, ktorý môže mať zároveň aj postavenie spotrebiteľa (ďalej len ako „Kupujúci“).

Článok II.
Spôsob objednávania tovaru

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Kupujúcemu a umožňuje mu tento tovar objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom e-shopu umiestneného na webovej stránke www.vankushe.com
b) zaslaním voľne štylizovanej objednávky na elektronickú adresu adam.belis@gmail.com
(ďalej len ako „Elektronická emailová adresa“).
2. Miestom osobného odberu je 614, Veľké Uherce 958 41, Slovenská republika, (ďalej len ako „Miesto osobného odberu“). Čas prevzatia tovaru na Mieste osobného odberu je potrebné individuálne dohodnúť vopred s Predávajúcim.

Článok III.
Objednávky prostredníctvom e-shopu

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop“) môžu ukutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
Objednávka tovaru prostredníctvom E-shopu sa vykonáva na základe vyplnenia objednávkového formulára na webstránke www.vankushe.com. Objednanie prostredníctvom formulára je podmienené vyplnením kontaktných údajov, doručovacej adresy prípadne fakturačnej adresy, ak je iná ako doručovacia.
Pri nákupe prostredníctvom E-shopu je možné uplatnenie zľavových kupónov, avšak je podmienené ich uvedenie v poznámke objednávacieho formulára E-shopu.
Odoslanie objednávky je podmienené súhlasom Kupujúceho s VOP a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. X.

Článok IV.
Spracovanie objednávky

Po doručení objednávky jedným zo spôsobov uvedeným v článku II. Spôsob objednávania tovaru VOP bude objednávka spracovaná a Predávajúci zašle Kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (ďalej len ako „E-mail“) správu o prijatí objednávky, ktorou potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na E-mail budú Kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
Pred potvrdením objednávky Predávajúci overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky Kupujúcim.
Doručenie potvrdzujúceho E-mailu sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. Predávajúci aj Kupujúci sú viazaní objednávkou po uzatvorení kúpnej zmluvy.
Kupujúci má právo do 24 hodín od zadania objednávky, túto stornovať oznámením:
a) doručeným poštou na adresu sídla Predávajúceho
b) e-mailom na Elektronickú e-mailovú adresu Predávajúceho.

Článok V.
Platby

Kúpnu cenu za tovar, prípadne náklady za prepravu je Kupujúci povinný uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v Mieste osobného odberu Predávajúceho a za
podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,

b) platbou kartou,
c) prevodom na bankový účet Predávajúceho IBAN:SK4884100000001143662487 vedený
v ZUNO BANK AG a to pred dodaním tovaru.
d) platbou v hotovosti pri doručení dobierkou.
2. Ak Kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné spôsobom podľa odseku 1 tohto článku, nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu tovar vydať, pričom sa súčasne týmto konaním Predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Článok VI.
Informácie o tovare a cene

Predávajúci zverejňuje aktuálny zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Kupujúcemu na webovej stránke www.vankushe.com.
Ceny uvedené pri jednotlivých druhoch tovarov v E-shope zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Tieto ceny zahŕňajú cenu za prepravu pokiaľ nie je uvedené inak.
Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v E-shope. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Článok VII.
Preprava a dodanie tovaru

Zabezpečenie prepravy tovaru je samostatne poskytovaná služba, ktorá nie je poskytovaná automaticky a Kupujúci si ju môže, ale nemusí objednať.
Prepravu tovaru zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len ako „Slovenská Pošta“). Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu spoločnosti zabezpečujúcej prepravu.
Predávajúci odovzdá tovar na prepravu Kupujúcemu do troch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky tovaru. Tovar odovzdaný na prepravu bude Kupujúcemu doručený v súlade s prepravnými podmienkami prepravcu. Tovar, ktorý sa v čase objednania v sklade nenachádza, bude Kupujúcemu odoslaný spravidla najneskôr do 14 dní od zadania objednávky, o hroziacom omeškaní bude Kupujúci vopred informovaný.
Iný spôsob dodania tovaru ako je preprava v zmysle odseku 3 tohto článku a osobného odberu na Mieste osobného odberu je vylúčený napr. zaslanie tovaru kuriérom a pod.. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru..
5. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť okrem osobného odberu v Mieste osobného odberu Predávajúceho, dohodnutá adresa na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pričom podmienky dodania do zahraničia sa stanovia v závislosti od konkrétneho prípadu.
6. Predávajúci plní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania umožní Kupujúcemu s tovarom nakladať. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať objednaný tovar. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia. Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom na Elektronickú e-mailovú adresu adam.belis@gmail.com. Pokiaľ Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.
Cenu za prepravu tovaru nájdete tu.
7. V prípade zmeny ceny prepravy v zmysle odseku 2 tohto článku sa môže cena za prepravu upraviť, o tejto zmene bude Kupujúci bezodkladne pred odovzdaním tovaru na prepravu informovaný.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti ohľadom odstúpenia (ďalej len ako „Informácie“), pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri klasickom nákupe v kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy a špecifík tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty pre odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúcu dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
3. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení resp. formulárom
zverejneným na internetovej stránke www.vankushe.com:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho,
b) zaslaným e-mailom na elektronickú adresu Predávajúceho,
c) doručeným osobne počas pracovnej doby do sídla Predávajúceho.
4. O prijatí oznámenia o odstúpení Predávajúceho upozorní Kupujúceho e-mailom do 24 hodín od doručenia tohto oznámenia. Ak Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci doručenie oznámenia v tejto dobe nebude zaslaný, je jeho právom telefonicky alebo e-mailom si túto informáciu vyžiadať.
5. Predávajúci týmto Kupujúceho informuje, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v § 7 ods. 6 zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to najmä, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného Kupujúceho alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
6. Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
7. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si Predávajúci a Kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení Predávajúceho. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci tovar, pokiaľ je to možné, zašle späť nepoužívaný,
 nepoškodený a v pôvodnom obale.
V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný alebo poškodený uhradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.
8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša Predávajúci. Kupujúci môže požiadať Predávajúceho o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má Predávajúci právo na poplatok za odvoz vo výške prepravného podľa aktuálneho cenníka.
9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Kupujúci riadne a včas neuhradí kúpnu cenu alebo ak Kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar, a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným Kupujúcemu e-mailom alebo doporučene poštou.
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Článok IX.
Reklamácia tovaru

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci). Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania, neprimeraného užívania, nevhodného ošetrovania, vplyvu poveternostných podmienok alebo
 úmyselého poškodenia. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré Kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
Predávajúci nezodpovedá za miernu stratu objemu tovaru. Tovar je plnený náplňou tvorenou špaldou a pohánkou a jeho objem sa môže mierne stratiť obvyklým užívaním. Predávajúci tiež nezodpovedá za dlhodobé udržanie farby látky tovaru, farba látky sa môže meniť najmä vplyvom slnečného žiarenia, UV žiarenia alebo za prítomnosťou rôznych chemikálií pochádzajúcich x externého prostredia.
Reklamáciu si musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho oznámením o vadách tovaru zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho, zaslaným e-mailom na elektronickú adresu Predávajúceho alebo
 osobným doručením do sídla Predávajúceho. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6. Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie bude dohodnutý po posúdení reklamovanej vady tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po vybavení reklamácie písomne.Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list, faktúra bude Kupujúcemu doručená spolu s tovarom.
7. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak ide o tovar už použitý, záručná doba je 12 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Článok IX.
Spracovanie osobných údajov

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre spracovanie objednávky. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o preprave.
Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu v zmysle čl. VII ods. 2 VOP.
3. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo s čím Kupujúci súhlasí. Tento súhlas môže Kupujúci odvolať písomným “odvolaním súhlasu” zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho alebo zaslaným na elektronickú adresu Predávajúceho..
4. Kupujúci súhlasí, že na jeho e-mail je Predávajúci oprávnený príležitostne zasielať ponuky tovarov. Tento súhlas môže Kupujúci odvolať označením kolonky odhlásenia odberu, táto možnosť odhlásenia mu bude k dispozícií v každom konkrétnom e-maile. Kupujúci si môže kedykoľvek vyžiadať zasielanie informácií o aktuálnej ponuke Predávajúceho.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 01. 03. 2016.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP kedykoľvek a to bez predchádzajúceho upozornenia.
Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Vzťahy a prípadné spory budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa predmetu Zmluvy prednostne vždy mimosúdne a to najmä ale nie len dohodou Zmluvných strán.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY